Syitä on monia, joista tärkeimmät ovat: Asiakkaan ja urakoitsijan etu, urakan laadullinen ja taloudellinen onnistuminen, laki ja määräykset, virheiden ennaltaehkäisy, urakan seuranta reaaliajassa sekä dokumentaatio pilvipalvelussa.

Tiedämme kaikki, että pääsääntöisesti vastaava työnjohtaja toimii urakoitsijan edustajana erilaisissa rakennus- ja saneeraushankkeissa. Mutta kuka valvoo hankkeeseen ryhtyvän etuja? Jo pienissäkin hankkeissa, siihen ryhtyvän tulisi harkita vakavasti erillisen valvojan palkkaamista omia etuja valvomaan. Voidaan sanoa, että valvoja toimii työmaalla tilaajan edustajana ja käyttää ”isännän ääntä” siinä määrin ja niillä osa-alueilla kuin niistä on sovittu etukäteen. Lähtökohtaisesti kaikki tilaajat antavat erilaiset valtuudet valvojalle toimia määrättyjen rajojen puitteissa. Rajat sovitaan aina ennen hankkeen alkua, ja sovitut asiat on suositeltavaa myös kirjata ylös. Lisäksi valvojalla on keskeinen rooli yhteistyön onnistumisessa, sillä hän toimii yleensä myös osapuolten yhteyshenkilönä hankkeessa.

Miksi tulisi palkata valvoja?

Jo siksi, että maankäyttö- ja rakennuslain mukaan perusvastuu rakentamisessa sekä rakentamista koskevien säännösten ja määräysten noudattamisessa on rakennushankkeeseen ryhtyvällä. Hänen vastuullaan on siten myös rakennustyön riittävästä valvonnasta ja tarkastamisesta huolehtiminen. Valvonnan avulla rakennushankkeeseen ryhtyvä täyttää maankäyttö- ja rakennuslain mukaista huolehtimisvelvollisuuttaan.

Valvonnan tavoitteet

Asiallinen valvontatyö edellyttää valvojalta ajoissa tehtyjä ilmoituksia tekemistään havainnoista. Tämä auttaa mahdollisten työmaalla tapahtuvien virheiden minimoimisessa ja ennaltaehkäisemisessä. Hyvään valvonnan suoritustapaan kuuluu myös työn suoritusta edistävien ja selventävien ohjeiden antaminen urakoitsijalle. Valvojan tulee antaa määräykset, luvat, ohjeet sekä muut rakentamiseen liittyvät merkittävät seikat kirjallisesti – esimerkiksi merkitsemällä ne työmaapäiväkirjaan. Me KattoHoivassa käytämme etupäässä Sopimuslomake.net työmaapäiväkirjaa, joka on selainpohjainen ja toimii kaikilla yleisillä laitteilla, myös mobiililaitteissa. Kaikille hankkeen keskeisille osapuolille avataan työmaapäiväkirjaan pääsy, ja he voivat seurata hankkeen etenemistä vaikka kotisohvalta. Työmaapäiväkirja ladataan myös KattoHoivan pilvipalveluun, josta tilaaja voi ladata sen.

Vaikka valvoja ei johdakaan työtä urakoitsijan puolesta, hän viivytyksettä käyttää valtuuksiaan virheellisen työn estämiseksi. Valvoja myös pitää tilaajan tietoisena työmaan etenemisestä ja muista merkityksellisistä tapahtumista

Yhteenveto

Onnistumisen kannalta rakennus- tai korjausurakassa valvonnalla on erittäin suuri merkitys. Valvojan tärkein velvollisuus on valvoa ja edistää tilaajan edun toteutumista työmaalla. Valvoja siis toimii työmaalla tilaajan edustajana, ja laadullisen sekä taloudellisen valvonnan lisäksi raportoi heille mahdollisista työsuorituksen ongelmista ja riskitekijöistä.

Lisäksi valvoja on tilaajan edustajana velvollinen huomauttamaan urakoitsijalle havaitsemastaan virheestä tai riskitekijästä sekä muuten edistämään parhaansa mukaan urakoitsijan mahdollisuuksia suorittaa sovittu urakka.

Tulee kuitenkin huomioida, että valvonta ei ole ainoastaan tarkastusluonteista, jossa pääpaino on virheiden ja puutteiden etsimisellä. Valvonta toimiikin ennaltaehkäisevänä ja urakoitsijan toimintaa ohjaavana. Asianmukainen ja toimiva valvonta edellyttää systemaattista ja suunniteltua toimintatapaa, jossa keskeisenä työkaluna on valvontasuunnitelma.

Kysy lisää suunnittelu, kilpailutus & valvonta palveluistamme.

Jussi Niskanen
KattoHoiva Oy

Jussi.niskanen@kattohoiva.fi


Jätä yhteystietosi niin olemme sinuun yhteydessä.

*pakollinen tieto

-